Adatvédelem

A csiszologepberles.hu oldal kezelője (Impresszum) elkötelezett mindazok személyes
adatainak és magánéletének védelme iránt, akik felkeresik eme honlapot. A jelen
tájékoztató és nyilatkozat elsősorban a regisztrált tagok és hírlevél feliratkozók
személyes adatok interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól,
de ide tartoznak az oldal látogatói is. Ezen lap tartalma leírja, hogy a tulajdonos
milyen adatokat és milyen módon gyűjthet és használhat fel Önt illetően, illetve hogyan
használhatják fel. Az adatok illetéktelen személy(ek) részére nem kerülnek átadásra és
az ezen oldalon tájékoztatott formában kerülnek felhasználásra.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, melyről az adott
szerződésben rögzített feltételekkel történik.

A jelen tájékoztató fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az
ezekre vonatkozó jogairól.  A honlap felhasználója a jelen tájékoztatót és a honlap használatának általános szabályairól szóló Jogi feltételeket megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a felhasználó nem
fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen
személyes adatot meg nem adni, a böngészés folyamatát felfüggeszteni.

Jelen szabályok, elvek kialakításakor a figyelembe vettük a
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen
üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény
az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981.
január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit.
A jelen tájékoztató és nyilatkozat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott
szolgáltatások minden igénybe vevője számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető
szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes
adatainak gépi feldolgozása során.
1. Ki gyűjti a személyes adatokat (az adatkezelő személye)?

Az Ön adatait kezelő vállalkozás a Profipadló Kft (elérhetőségek, további adatok:
Impresszum)
2. Milyen adatokat gyűjtök és kezelek?

Választása szerint Ön személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet weboldalainkhoz
és böngészhet azokon, azonban a böngészéshez el kell fogadnia a süti – cookie
szabályzatot, valamint az esetleges hírlevél feliratkozáshoz ( ha van ilyen az oldalon)
az adatvédelmi tájékoztatót és nyilatkozatot.

A “személyes adat” kifejezés az összes olyan információt jelenti, amely közvetlenül vagy
közvetetten, egy azonosító szám alapján vagy a hozzátartozó egy vagy több adat alapján
beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik. Amennyiben az oldal
Tulajdonosa gyűjti az Ön személyes adatait, ez az adatgyűjtés bizalmas adatkezeléssel és
átlátható módon történik.

Az Oldalon a személyes adatok kezelésének minimalizálása vagy kizárása érdekében nem
engedélyezzük felhasználói / vásárlói fiókok létrehozását, illetve hirlevélre való
feliratkozást! Az egyetlen adatok kezelését igénylő oldal a kapcsolatfelvételi oldal,
amely kizárólag Név, email és telefonszám megadását kéri, kizárólag a kapcsolatfelvevő igényének és kérésének megfelelő későbbi közvetlen kapcsolatfelvétel – ajánlatadás céljának elősegítése céljából.

Az Ön személyes adatait a oldalon való böngészéskor ön által önkéntesen megadott módon gyűjti a tulajdonos, minden esetben megjelölve a cél eléréséhez kötelezően megadandó adatokat. Ha Ön nem kívánja ezeket az adatokat megadni, úgy ténylegesen nem férhet hozzá honlap bizonyos szolgáltatásaihoz és funkcióihoz. Ezen adatok megadása szabad elhatározás alapján történik.
3. Milyen célból gyűjtjük a személyes adatokat és mennyi ideig kezeljük azokat?

A Tulajdonos kötelezi magát, hogy a meghatározott, kifejezett és jogszerű céloktól
eltérő célokra nem használja a személyes adatokat és csak a céloknak megfelelően kezeli
azokat.
4. Az adatkezelés ideje

Az adatokat az érintett kérésére történő törlésig vagy az eseti cél eléréséig – mindkét
esetben az ok bekövetkeztéről való tudomásszerzést követő, a törvényben előírt
leghosszabb, jelenleg maximum 60 napos időtartamig – tároljuk és használjuk fel.
A megadott adatai törlését bármikor kezdeményezheti egy levéllel melyet az info@csiszologepberles.hu email címre elküld
5. Kik ismerhetik meg a személyes adatokat (adattovábbítás)?

A Tulajdonos jogosult megosztani az Ön személyes adatait, az Öntől előzetesen beszerzett jóváhagyó engedély alapján esetleges jövőbeli külsős,
kapcsolódó vállalkozás vagy egyéb tevékenységet folytató partnerével, aki kizárólag a
két fél közötti megállapodásban meghatározott módon (avagy előre, írásban rögzített
feltételek mellett) használhatja fel az Ön adatait.

6. Az adatok biztonsága

A Tulajdonos mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelmére. Egyes adatokat
csak azonosítást követően ér el Ő maga is. Az adatokat több, egymástól független eszközön tárolja a Tulajdonos és több különálló cég, szervezet szolgáltatásait igénybe veszi erre. / google mail, Google + , Facebook, Youtube /

A személyes adatokhoz hozzáférés szigorúan az adott feladatot esetlegesen érintő
személy, valamint megbízottakra és a feladatukhoz szükséges mértékre korlátozódik.

7. Adatfeldolgozó, adatkezelő és adatkezelést érintő személyek, cégek

Az adatok kezelését a tulajdonos végzi.

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

A Tulajdonos a tevékenysége során az alábbi cégek érintettek az adatkezelésben:

Google ( Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás,
valamint online dokumentum kezelés: Google adatvédelme és adatvédelmi elvei) és az ebbe
tartozó külön szolgáltatások:
Gmail
Google Drive
Google Docs
Google Analytics (adatvédelmi elvei)
Továbbá a Chrome böngésző
Microsoft (1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.), Telefon: +36 1 437 2800,
operációs rendszer, Windows 8 – Microsoft adatvédelmi elvei és további elérhetőségek)
Egyes speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személy
(eke)t vagy cég(ek)et.

8. Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről: A hatóság neve és elérhetőségei: Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH), cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail:
ügyfelszolgalat@naih.hu.
9. Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

A weboldal tulajdonos internetes weboldalának tartalma általánosságban nem 13 év alatti
kiskorúaknak szólnak. Ezért nem gyűjtünk és nem kezelünk 13 év alatti gyermekekről
személyes adatokat igazolható és annak ismeretében tett szülői vagy gondviselői
(továbbiakban együttesen : szülői) hozzájárulás nélkül, hogy a gyermek szülei kérhetik a
gyermekre vonatkozó adatok kiadását és törlését. Amennyiben az adatfeldolgozás vagy
adatkezelés során válik nyilvánvalóvá a Tulajdonos számára az életkor, úgy az adatok
felhasználhatók a szülői hozzájárulás beszerzése céljából.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a
törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket,
ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és
különösebb megfontolást nem igényel.
10. Cookies (sütik) kezelésről

Az oldalon a Süti – Cookie kezelés oldalon tájékozódhat.
11. Más weboldalakra irányító linkek

A weboldal felhasználói külső, harmadik személyek/vállalkozások honlapjai felé
navigálhatnak link használatával. A weboldal üzemeltetője semmilyen ellenőrzéssel nem
rendelkezik ezen honlapok felett és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok
személyes adatkezeléséért. Személyes adatai biztonsága érdekében javasoljuk, hogy
olvassa el a honlapomon keresztül elért honlapoknak a személyes adatok bizalmasan
kezeléséről és védelméről szóló tájékoztatóját és nyilatkozatát.
12. Lényegesebb jogszabályok

Minden művelet az Ön személyes adataival a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával
történik. Ezek jelenleg a következők: Tulajdonos (adatok: Impresszum) (az
Információkról szóló, módosított 1978. január 6-i, 78_17. számú törvény), a
magyarországi adatkezelést illetően az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény. A Tulajdonos
adatvédelmi nyilvántartási számai az 1. pontban olvashatóak.
13. Adattovábbításról

A megadott személyes és nem személyes adatok több csatornán haladva kerülhetnek
továbbításra, eltérő technológiai szabványok szerint. Ezek közül a leggyakoribb a Google
Drive, email, illetően adathordozón keresztül történhet.
14. További kiegészítések

A honlapon egyes elemekhez (pl. blog bejegyzésekre történő hozzászólás) lehetséges a
külső adatkezelőnél tárolt adatokkal történő hozzászólás, regisztráció vagy egyéb
funkció vagy folyamat eléréséhez, használatához. Ilyen jellegű külső adatkező lehet a
Facebook, Google, Twitter vagy egyéb, adott funkciónál megjelenített cég – szolgáltatás.
15. A tájékoztató, nyilatkozat módosítása

A Tulajdonos jogosult az Adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot egyoldalúan
módosítani. Amennyiben a Tulajdonos saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen
oldalt módosítja, azt a honlapján közzéteszi – frissíti, a módosítás a közzétételtől
hatályos és automatikusan életbe lép. Ezért kérjük és felhívjuk az Ön figyelmét, hogy
honlapon elérhető utolsó változat elolvasását végezte el.
Fogalmak
2011. évi CXII. törvény 3. § alapján

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
különleges adat:
– a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-
képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
– az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a
bűnügyi személyes adat;
bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a
bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás
lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a
büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható,
valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre,
annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést
szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó
adat;
közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan
adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét
törvény közérdekből elrendeli;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval
végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,
hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai
jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
többé nem lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése
céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől,
valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján –
beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok
feldolgozását végzi;
adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat
keletkezett;
adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi
közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy
az adatfeldolgozóval;
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai
Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem
részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor
hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban:
elektronikus kereskedelmi törvény).
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról. A jogszabály aktuális állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán.

Sending
Tetszési index:
0 (0 votes)